Bůh tě přikrývá!

…neboť jsem ti jej vydal do rukou.“ Jozue 8:18

Než šel Jozue do bitvy, Bůh mu řekl: „Pozvedni oštěp, který držíš v ruce, směrem k Aji, neboť jsem ti jej vydal do rukou.“ Je úžasné, jakou dostaneš odvahu, když víš, že Bůh tě přikrývá. Když víš, že je za tebou, můžeš říci:

Usekávání uší

„Střeží před zlobou svůj jazyk…“ Žalm 34:13

Když byl Ježíš zrazen Jidášem, prostě tam stál, i když mohl zavolat dvanáct legií andělů na svou obranu. Pak přišel dav, vložili na něj ruce a zajali Ho. Petr, připravený bránit Ježíše, vytáhl svůj meč a uťal ucho služebníka nejvyššího kněze. Impulzivní, rychle jednající Petr si

Vrať se tam, kde jsi se s Ním setkal

„Šimon Petr jim řekl: “Jdu lovit ryby.“…“ Jan 21:3

Když se Petr rozhodl té noci jít na ryby, možná chtěl jít pryč od všeho a vrátit se tam, kde se poprvé setkal s Pánem. To by byl dobrý tah! Když ztratíš odvahu, můžeš se vrátit k Tomu, který může zachránit, podržet a uspokojit.

Jak budovat silný tým (3)

„Blaze člověku…jenž došel rozumnosti.“ Přísloví 3:13

Důležitým klíčem k budování silného týmu je zůstat otevřený vůči novým a odlišným myšlenkám. Jedním z tvých největších nebezpečí, když zestárneš a staneš se úspěšnějším, je, že tvé myšlení se stane institucionálním; což je jiné slovo pro „zkostnatělé“. Abys zůstal úspěšný, musíš vytvářet a vyhledávat prostředí, kde

Jak budovat silný tým (2)

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu…“ Skutky 2:42

Úspěch novozákonní církve byl způsoben dvěma věcmi: a) zdravým biblickým základem; b) smyslem pro sounáležitost.
V dobrých týmech si hráči navzájem důvěřují. Nejprve je to riskantní, protože vaše důvěra může být zneužita a vy tím můžete být zraněni. Aby mezi hráči vládla důvěra, musí