Jak budovat silný tým (1)

„…láska se více stará o druhé než sama o sebe…“ 1. Koritnstkým 13:7 (přel. z angl.)

Mnozí z nás by se raději spokojili s nižším cílem, než aby se smířili s „lidskými problémy“. Naplnit velký sen obvykle znamená mít výborný tým a výborné týmy se skládají z lidí se silnými stránkami, ale i

Milost to udělat!

„…modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ Lukáš 6:28

Není možné projít životem, aniž by vám někdo neublížil. Ale když budete v sobě udržovat, že to, co vám někdo udělal, bylo špatné, pak počkejte a uvidíte, co hořkost způsobí. Prodlouží to vaši bolest, infikuje to váš postoj nejen k člověku, který vám ublížil,

Římská cesta ke spasení

„…darem Boží milosti je život věčný…“ Římanům 6:23

Cítíš, že tvůj život je prázdný? Toužíš po pokoji, poznání, že tvoje hříchy jsou odpuštěny a po ujištění o domově v nebi? Vlož dnes svou důvěru v Krista a učiň Ho Pánem svého života. „Jak,“ zeptáš se. Běž cestou spasení podle listu Římanům.
Krok

Svoboda mlčet

„…ústa neotevřel…“ Izaiáš 53:7

Někdy je moudré počkat a říci: „Teď nemám odpověď, ale budu o tom přemýšlet, modlit se a vrátím se k tobě.“ Tvoje potřeba někoho zachránit nebo udělat dojem a získat body se ti vrátí. Bible říká: „Chytrý člověk poznání skrývá, kdežto srdce hlupáků pošetilost provolává“ (Přísloví 12:23). Dovol moudrosti,

Úžasná milost

„Mně…byla dána ta milost, abych…zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství.“    Efezským 3:8

Když bylo Johnovi jedenáct, jeho otec námořník ho vzal do britského námořnictva. Ale Johnovi chyběla kázeň. Byl uvězněn za zběhnutí, degradovaný a bičovaný, posmíval se autoritám a zesměšňoval křesťanské členy posádky. Jedné noci se probudil a zjistil, že jeho kabina se plní