Není nikdo jako On! (1)

„Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.“ Izajáš 43:11

Izraelcům bylo přikázáno, aby nedělali žádné „vyryté zobrazení“ Boha. Proč? Protože Bůh nás stvořil, my jsme nestvořili Jeho.
Bůh, kterého si můžeš vyrobit, je bohem, kterého můžeš kontrolovat a přinutit ho, aby udělal, cokoliv ty chceš. Starověcí Řekové měli spoustu bohů,

Nauč se čekat

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina…“ Izajáš 40:31

Slovo „čekat“ v nás může vzbuzovat představu dvou věcí. Tou první je číšník u tvého stolu, který čeká a pečuje o tvé potřeby. Tou druhou je vznešení požadavku vůči soudci nebo někomu, kdo má moc. Tvůj úspěch záleží na tom, jestli k nim přistupuješ

Vítej tuto změnu

„Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce.“ 2. Mojžíšova 12:11

Motto skautů je „buď připraven“ a je dobré. V 2. Mojžíšově Bůh říká Izraelcům: „Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce“ (2. Mojžíšova 12:11). Jiným slovy: „Buďte připraveni na okamžik, kdy

Tři úrovně útoku (3)

„Toto všechno ti dám…“ Matouš 4:9

Útok kvůli kříži. Podívejme se na třetí pokušení, kterému Ježíš čelil: „Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: ‚Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět‘“ (Matouš 4:8-9). Satanův třetí útok

Tři úrovně útoku (2)

„Tu ho vezme ďábel…postaví ho na vrcholek chrámu…“ Matouš 4:5

Útok na vrcholku chrámu. Podívejme se na druhé pokušení, kterému Ježíš čelil: „Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu…“ (Matouš 4:5). Zde jednáš se strachem ze selhání. Satan zašeptá: „Teď jsi na vrcholu úspěchu, ale můžeš snadno spadnout