Služba vyžaduje věrnost

„… nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

O Kristově vztahu k lidem je v Bibli napsáno: „Ježíš … miloval své … a prokázal svou lásku k nim až do konce“ (Jan 13:1). Pokud jde o jeho vztah k Bohu, mohl říci: „… nehledám vůli svou, ale vůli toho,

Služba vyžaduje poslušnost

„Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním…“ Žalm 40:8

Pokud máš zlost, že ses musel vzdát svých „práv“ a „privilegií“ kvůli službě druhým, uvědom si, čeho se Kristus vzdal kvůli tobě. „A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt…“ (Filipským 2:7-8). Když jsi v pokušení připomínat druhým oběti, které

Služba vyžaduje pokoru

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ Filipským 2:5

Pavel napsal: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka

Je důležité chválit Boha (2)

„Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.“ Žalm 34:2

Kniha Jób mluví o cyklu deště: „Přitahuje vodní kapky, padají jak déšť a v jeho záplavu se mění, když se z mračen valí proudy a hojně skrápějí člověka. Rozumí někdo rozprostření mraků, hromobití v jeho stánku?“

Je důležité chválit Boha (1)

„Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ Lukáš 19:40

Říká se, že až vědci zanalyzují materiál, z něhož je utvořen vesmír, zjistí, že obsahuje nějaké molekuly hudby. Farizeové se snažili umlčet ty, kteří chválili Pána. Možná proto Ježíš řekl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení“ (Lukáš 19:40). V Bibli se