Každé dítě je jedinečné

„… než ses narodil, odlišil jsem tě…“ Jeremjáš 1:5, přel. z angl.

Přichází dítě na svět jako hotová osobnost, nebo je jako čistý list, který popíší zkušenosti? Dříve vědci zkoumající chování věřili, že novorozenci po narození nemají žádné povahové nebo emocionální rysy. Věřili, že jejich malé osobnosti se vytvářejí výhradně na základě zkušeností,

Ostrov požehnání

„… v něm jste i vy dosáhli plnosti.“ Koloským 2:10

Max Lucado ve své knize Přežij vlastní život (Outlive Your Life) napsal, že řecký výraz pro „požehnaný“ – makarios – byl původně názvem jednoho ostrova mimo Řecko. Byl známý jako „požehnaný ostrov“, protože byl soběstačný. Obyvatelé ho nemuseli opouštět, aby naplnili své potřeby.

Nebuď jen čtenářem, jednej! (2)

„… Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“     Jan 14:26

Ježíš zakončil své kázání na hoře výstižným příběhem, který popisuje rozpor mezi věděním a jednáním: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je (jedná podle nich),

Nebuď jen čtenářem, jednej! (1)

„Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ Jakub 1:22

Jeden podnikatel, známý svou bezohledností, arogancí a pobožností, řekl Marku Twainovi, že chce před smrtí navštívit Svatou zemi, vystoupit na horu Sinaj a přečíst nahlas desatero přikázání. „Já mám lepší nápad,“ odpověděl Twain. „Zůstaňte hezky tady v Bostonu a dodržujte je!“ My raději

Tvé nové tělo bude podobné Kristovu

„On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy…“ Filipským 3:21

V Bibli je napsáno, že naše nebeské tělo bude přesně takové, jaké měl Ježíš po svém vzkříšení. Byl si podobný, protože jej učedníci dokázali poznat. Jedl a pil s nimi. Bylo možné se ho dotýkat. Mohl ale zázračně procházet stěnami. Je