Seznam se s Bohem lépe

„Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.“ Jób 22:21

Tady jsou dvě věci, které nastanou, pokud uznáš Boží velikost:1) Nebudeš v pokušení ho analyzovat a omezovat na jednoduchá pojmenování. 2) Budeš méně náchylný snažit se jím a jeho vůlí manipulovat nebo vysvětlovat jej a jeho cesty.Na

Duch svatý – plus faktor

„… Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém…“ Jan 14:26

Proč bychom popisovali Ducha svatého jako plus faktor? Ze tří důvodů:1) Duch svatý určuje dary a dovednosti, které dostaneš. „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:11). Takže pokud si připadáš jako

Buď si jistý tím, kým jsi

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        Římanům 12:6

Nejistí lidé často říkají ano, i když by ve skutečnosti chtěli říct ne. Ale lidé, jimž se podaří být sami sebou, nenechají ostatní, aby je ovládali. Vidí sami sebe tak, jak je vidí Bůh. Proto jsou vedeni Božím slovem místo

Ukonči ten konflikt teď!

„Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.“        Přísloví 10:12

Když setrváváš v rozhořčení, je to, jako by v tobě probíhala válka. Jsi v bitvě sám se sebou, stejně jako s ostatními. A čím více bojuješ, tím více ztrácíš půdu pod nohama. Argumentace ti jenom odčerpává energii a zanechává tě zraněnějším a naštvanějším.

Ježíšovo jedinečné vzkříšení (2)

„Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život.‘“ Jan 11:25

Proč je Kristovo vzkříšení jedinečné?1) Kristus je jediný, který znovu nezemřel. Všichni ostatní, kteří v Písmu vstali z mrtvých, zase zemřeli. Ježíš byl slavnou výjimkou. Důsledkem bylo, že se stal knězem „podle moci nesmrtelného života“ (viz Židům 7:16, B21). A platí jeho svědectví: