„Ty, ó Králi, jsi nejvíce hoden.“

„… aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno…“ Filipským 2:10

Během jedné z křížových výprav shromáždil francouzský král Filip II. August všechny své urozené rytíře a povzbudil je, aby byli silní v boji. Na stůl položil svou královskou korunu s nápisem „Tomu, kdo je jí nejvíce hoden“ a přislíbil ji jako odměnu

Bůh a tvoje peníze (8)

„A Slovo se stalo tělem…“ Jan 1:14

Ježíš přišel na svět ze dvou důvodů. Za prvé, aby ti dal ten největší dar ze všech – věčný život. Za druhé, aby ti dal vědět, že mu záleží na každém detailu tvého života. „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho

Bůh a tvoje peníze (7)

„… abyste vy … zbohatli.“ 2. Korintským 8:9

Bible nás ujišťuje, že Bůh není chudý. „Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů“ (Ageus 2:8). „Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách…“ (Žalm 50:10). Zeptej se teď sám sebe: Kdybys byl miliardář, byl bys rád, kdybys viděl své

Bůh a tvoje peníze (6)

„… k nabytí blahobytu ti dává sílu on…“ 5. Mojžíšova 8:18

Pokud jde o Boha a tvé peníze:1) Když děláš to, co Boha těší, požehná ti. Proč? Protože tvé jednání dosvědčuje, že konat jeho vůli je pro tebe důležitější, než dělat vlastní věci. „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný,

Bůh a tvoje peníze (5)

„… všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6:33

Pokud jde o peníze, Bible učí, že:1) Bůh chce, abys měl dostatek na uspokojení všech potřeb, které se mohou vyskytnout. Přemýšlej o tom: Zaměstnanci mají největší starost o jedinou věc – aby dostali svou výplatu. Naproti tomu zaměstnavatel má větší potřebu. Musí mít dostatek peněz