Podívej se dříve, než skočíš!

„Nedávej unáhlené sliby…“ Kazatel 5:2, přel. z angl.

Když Šalomoun mluví o závazcích a jejich dodržování, nebere si servítky: „Nepouštěj si ústa na špacír a nemluv dřív, než si to rozmyslíš. Když Bohu řekneš, že něco uděláš, udělej to, a to hned. Bůh nemá potěšení z hloupého žvanění. Slib to, a pak to

Boží vedení

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi…“ 4. Mojžíšova 1:1

Dobrý vedoucí je jako dobrý kapitán lodi. Celou cestu si naplánuje v hlavě ještě předtím, než vypluje z přístavu. Má jasnou představu o cíli své cesty, chápe, co bude třeba udělat, aby se tam dostal, ví, koho musí mít na palubě, aby cesta byla úspěšná, a

Buď svým dětem otcem

„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Jozue 24:15

Oblíbený americký rozhlasový komentátor Paul Harvey napsal: „V době, kdy je populární být svému synovi kamarádem, já zůstanu otcem. Pokud mezi mými dětmi a mnou vznikne propast, budu se snažit, abych je pochopil, také se ale budu snažit, aby ony pochopily mě. Když řeknou,

Vypořádej se dnes se starým harampádím

„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18

Všichni máme nějaká emocionální podkroví a sklepy, kde schováváme své „harampádí“. A stejné je to i v našich vztazích. Pokud některá ze stran nezpracovala své duševní a emocionální harampádí, je těžké, aby vztah vzkvétal. Mluvíme zde o:1) Výčitkách, které máme kvůli minulým chybám.2) Zášti,

Bohu milý způsob nechat věci být

„Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce.“ Židům 11:17

Ve dvanácté kapitole 1. knihy Mojžíšovy Bůh řekl Abramovi (později Abrahamovi), ať opustí svou zemi, rodinu a bezpečí. Abram řekl Bohu ano a vydal se neznámou cestou k neznámému osudu jenom na základě zaslíbení. O pětasedmdesátiletém patriarchovi čteme: „A Abram