Sloužit Bohu nebo penězům

„Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ Matouš 6:24

Buďme upřímní. Pro většinu z nás je materialismus hlavní Boží sok. Ale je možné být od toho čím dál svobodnější. Spisovatel John Ortberg píše: „Někdy, když mluvím, zkusím malé cvičení v sesazování modly z trůnu. Požádám lidi, aby si vyndali peněženky… Vypadá to jako

Dávej pozor!

„To je ta cesta, jděte po ní.“ Izaiáš 30:21

James Michener říkal, že měl souseda, jehož strom přestal plodit jablka, proto zatloukl rezivé hřebíky kolem dokola kmene. Ten rok měl největší úrodu jablek. Řekl: „Zatlučení těchto hřebíků byl šok, který měl připomenout stromu, že jeho prací je plodit jablka.“ Možná nevědecké;

Jít dál sám

„A pak už ho neviděl.“ 2. Královská 2:12

Eliáš a Elíša šli spolu, když: „…hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil…a Eliáš vystupoval…do nebe. A pak už ho neviděl“ (2. Královská 2:11-12). Oswald Chambers píše: „Není špatné být závislý na svém ,Eliášovi‘, pokud ti ho dal Bůh. Ale

Je čas čelit skutečnosti

„Vstanu, půjdu k svému otci…“ Lukáš 15:18

Nic se pro marnotratného syna nezměnilo, dokud neřekl: „Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: ,Otče, zhřešil jsem…‘“ (Lukáš 15:18). Příběh o něm končí dobře; tvůj příběh může také skončit dobře, ale musíš udělat následující:

1) Rozhodni se převzít kontrolu

Jak zvládnout pokušení

„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu…“ Jakub 4:7

Když přijde na pokušení, pamatuj na těchto sedm věcí:

1) Nikdy neříkej „nikdy“. Nikdy se nestaneš natolik duchovním, abys byl imunní. „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se