Prostě služ (2)

„… ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.“ Marek 10:43

Pilát měl moc zprostit Ježíše jakékoliv viny. Místo toho ale požádal o nádobu s vodou a umyl si nad celou záležitostí ruce. Tím vyjádřil svůj postoj, že s tím nechce mít nic společného. Mnoho lidí se chová stejně.

Prostě služ (1)

„… služte v lásce jedni druhým.“ Galatským 5:13

Bill Wilson buduje nedělní školy v nejhorších oblastech New York City. Během své služby byl pobodán, postřelili ho a někteří členové jeho týmu byli zabiti. Jednoho dne za ním přišla nějaká žena z Portorika, která jen s obtížemi mluvila anglicky, a řekla mu: „Prosím, chci

Jak jednat s konfliktem ve sboru

„Blaze těm, kdo působí pokoj…“ Matouš 5:9

Gary Fenton říká, že konflikt ve sboru se hodně podobá zápasu v těžké váze – není zdaleka tak bolestivý, jak to vypadá! Jako vedoucí musíš umět rozlišovat zdánlivě podobné věci:
1) Neshoda a konflikt. Ke konfliktu dojde, když se jedna skupina zasekne a není schopna

Choď v odpuštění

„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Matouš 5:7

Německý filozof Schopenhauer přirovnával lidské pokolení k dikobrazům choulícím se k sobě v zimní noci: „Čím je venku chladněji, tím více se k sobě choulíme, abychom se zahřáli. Ale čím jsme si blíž, tím víc se vzájemně zraňujeme svými ostrými bodlinami. Nakonec se jedné zimní

Modli se za to

„Proč se mi tohle děje?“ 1. Mojžíšova 25:22, B21

V Bibli čteme: „Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: ‚Proč se mi tohle děje?‘ A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin jí řekl: ‚Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se