Buď připravený přijmout

„Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ Jan 16:24

Bible nám neříká, jak dlouho chromý muž ze třetí kapitoly Skutků žebral u chrámové brány. Víme jen, že tam sedával denně. Když uviděl Petra a Jana, je pravděpodobné, že nic nečekal – chtěl jen přežít další den. Petr ale řekl: „Stříbro ani zlato nemám,

Co je třeba k vítězství

„Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl…“ 1. Korintským 9:26, B21

Ať jde o svět sportu nebo o Boží království, všichni vítězové vykazují těchto pět rysů:1) Sebevědomí. Vítězové jsou čestní ohledně svých silných i slabých stránek. Bible říká: „Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce … Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt“ (1.

Nezapomeň chválit Boha!

„… z úst mi bude znít vždy jeho chvála.“ Žalm 34:2

Žalmista řekl: „Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála … Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno“ (Žalm 34:2-4).Můžeme si zde všimnout tří věcí:1) Chvála je aktem tvé vůle. „Dobrořečit budu Hospodinu v každém

Nenech se odradit (3)

„Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy!“ Nehemjáš 4:8

Za třetí, bojuj s pochmurnými myšlenkami. Postoj je malá věc, vede ale ve finále k velkým rozdílům. Deprese, sklíčenost, pesimismus, zoufalství a odrazování zastaví více lidí než všechny nemoci světa. Nadšení tě dovede tam, kam pouhý talent nemůže. Zamysli se nad

Nenech se odradit (2)

„… šel jsem a řekl … ‚Nebojte se jich. Pamatujte na Panovníka velikého a budícího bázeň!‘“    Nehemjáš 4:8

Za druhé, nemysli na problém, mysli na Pána. Nehemjáš řekl: „Když jsem všechno přehlédl, šel jsem a řekl šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu: ‚Nebojte se jich. Pamatujte na Panovníka velikého a budícího bázeň!‘“ (Nehemjáš 4:8).