Kdo ví? Bůh ví!

„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ 5. Mojžíšova 29:28

Bible přikazuje: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“ (Přísloví 3:5). Tento verš je snadné citovat, je však obtížné podle něj žít, zvláště když náš život poznamenají tragédie a ztráty, a my nechápeme proč. Jsou časy, kdy se modlíme, a Bůh nám odpovídá;

Zkušenost strachu i víry

„Buďte rozhodní a udatní…“ 5. Mojžíšova 31:6

Pokaždé, když se o něco pokoušíš poprvé, nebo jsi v něčem dříve selhal, nebo si myslíš, že je to pro tebe příliš velké, zažiješ strach i víru. Jdou ruku v ruce. Jedno či druhé vždy zvítězí, ale ani jedno nezmizí. Izraelci netušili, jaké jsou před nimi

Dávej si pozor na lichotky

„… muž prověřuje ústa, která ho chválí.“ Přísloví 27:21

Anglické slovo „flatterer“ – lichotník pochází z francouzského slova „poplácat, lichotit nebo pohladit“. Takže lichotník je člověk, který tě jednou rukou poplácává po zádech, ale druhou ti v některých případech vráží nůž do zad. Lichocení je něco, co ti druhý řekne tváří v tvář,

Usiluj o to, abys oslavil Boha (4)

„Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět…“        Filipským 1:29

Přemýšlej o Getsemanské zahradě, o místě, kde sám Ježíš zápasil s Boží vůlí. „… odejmi ode mne tento kalich…“ (Marek 14:36). Měl na mysli kalich hněvu. Ježíš věděl, že ho bude muset vypít do dna. Ale

Usiluj o to, abys oslavil Boha (3)

„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“        1. Korintským 10:31

V Bibli jsou dva verše „cokoli“. V obou jsou použita slova „cokoli děláte“.1) „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu…“ (Koloským 3:23). Tvým životním cílem by mělo být dělat rád to, na