Poslušnost Bohu navzdory všemu (4)

„Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby…“ 5. Mojžíšova 14:22, B21

Proč Bůh přikazuje svému lidu, aby mu dal první desetinu ze svého příjmu? Říká nám: „Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku“ (5. Mojžíšova 14:29, B21). To znamená, že desátky nejsou ztrátou, ale přínosem! Když Bohu dáš

Poslušnost Bohu navzdory všemu (3)

„… aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.“ 5. Mojžíšova 5:29

Ať už po tobě Bůh požaduje cokoli, dá ti milost, abys to mohl udělat. To však neznamená, že to bude snadné. Šadrak, Méšak a Abed-nego byli králem odsouzeni k upálení zaživa, protože se odmítli poklonit před jeho zlatou sochou. Všimni

Poslušnost Bohu navzdory všemu (2)

„… až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme…“ 2. Korintským 1:8

Jób popisuje odměnu za poslušnost: „Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti“ (Jób 36:11, B21). A Jan dodává: „… oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a

Poslušnost Bohu navzdory všemu (1)

„… naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel…“ Židům 5:8

Odměna za poslušnost je úžasnou věcí. Cesta k ní je ale někdy bolestná. „Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel…“ (Židům 5:8). Tímto způsobem dosáhl dokonalosti a Bůh ho učinil původcem naší spásy (viz Židům 5:8-9). Dříve, než

Setkat se s Ježíšem při večeři Páně

„Když byl spolu s nimi u stolu…“ Lukáš 24:30

Těsně předtím, než šel Ježíš na kříž, ustanovil to, čemu se říká večeře Páně nebo „přijímání“. Řekl, že kalich představuje jeho prolitou krev a chléb jeho tělo, které se za nás obětuje. A zakončil to slovy: „To čiňte na mou památku“ (Lukáš 22:19). Nyní

Lazarův příběh a ty (2)

„I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá.“ (Jan 11:22, B21)

Z příběhu o Ježíšovi a vzkříšení Lazara z mrtvých se můžeme naučit ještě další tři důležité věci:1) Bůh může obnovit, cokoli jsi ztratil. Jedno z velkých zaslíbení Písma je, že Bůh může nahradit tvé roky, o něž

Lazarův příběh a ty (1)

„… ale k slávě Boží… Jan 11:4

Na příběhu Lazara si všimni, že:1) Bůh má v mysli plán, který zatím nevidíš. Proč Ježíš čekal čtyři dny, když slyšel, že je Lazar mrtev, než šel navštívit jeho rodinu? Bůh někdy čeká proto, aby tvá víra byla posílena. Ježíš řekl: „A jsem rád, že jsem

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Láska
    „Milovaní, milujme se navzájem…“ 1. Janova 4:7

    Láska je pomalá v podezírání, ale rychlá k důvěřování; pomalá v odsuzování, ale rychlá k ospravedlňování; pomalá v napadání, ale rychlá k obraně; pomalá v napomínání, ale rychlá ke vcítění se; pomalá ve znevažování, ale rychlá k ocenění; pomalá v požadování, ale rychlá k dávání; pomalá